HOÀNG HẠC MEDICAL BEAUTY CARE Danh sách góp ý

Return to Listing

Danh sách góp ý

Ghi chú: Đăng Nhập để thêm ý kiến và bình luận

Average Customer Review
1 của 5 from 1 reviews.

Góp ý


 Chữ Tiếng Anh, 08-11-2013 10:48AM

Bởi: Chi Phạm

Chữ Forever chỉ là một thôi. Trong phần Đối Tượng Khách Hàng, hàng chữ "A thing for beauty is a joy for ever!" không đúng lắm vì forever không viết như thế.


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories