VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC

0 star(s) from 0 votes

Viện Y Dược học Dân tộc được thành lập từ năm 1975 theo Quyết định số 43/YTXHTB-TC, ngày 24 tháng 12 năm 1975 của Bộ Y tế Xã hội và Thương binh trên cơ sở tiếp nhận Bệnh viện Cơ Đốc. Ngày 02 tháng 03 năm 1985 Viện được Bộ Y tế Xã hội và Thương binh bàn giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 161/BYT/QĐ. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm nghiên cứu Y học cổ truyền của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả phía Nam, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn cho 32 tỉnh, thành phố phía Nam, từ Đà Nẵng đến Cà Mauvới chức năng và nhiệm vụ như sau:

Trong quá trình hoạt động và phát triển Viện đã bổ sung thêm hai nhiệm vụ để phát triển Viện :

* Cải tổ đổi mới tổ chức quản lý phương pháp làm việc qua hạch toán lao động.

* Tập trung xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất của Viện và cải thiện đời sống cán bộ viên chức

Contact Information


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories